Inledande bestämmelser

§ 1 Dessa ordningsregler och föreskrifter äger tillämpning i Breviks Fiskehamn.

§ 2 Breviks Fiskehamn förvaltas av Breviks Fiskehamnsförening u.p.a, här under Hamnföreningen.

Trafikbestämmelser

§ 3 Inom hamnområdet skall båtens fart anpassas så att skada eller olägenhet ej åsamkas båtar, kajer, bryggor, strandskoningar m m.

Förtöjningsbestämmelser

§ 4 Inom hamnområdet tillåts båtar lägga till, förtöja eller ankra endast vid härför särskild upplåten och anvisad plats. Anvisningen kan begränsas till att avse viss tid.

Tilläggs- och förtöjnings- eller ankringsplats anvisas av företrädare för Hamnföreningen. Förtöjningen skall ske så att skador ej kan uppstå på intilliggande båtar och bryggor. Båten skall vara ordentligt avfendrad.

Upplåtelse av registrerad småbåtsplats sker för perioden 15 mars – 15 oktober om ej annat överenskommes. Hamnföreningen äger rätt att med hänsyn till båts storlek, närliggande båtar och god ordning i hamnen anvisa båtplatsinnehavaren annan båtplats även under upplåtelseperioden.

När så befinnes påkallat med hänsyn till trafik, ordning eller förändringar i hamnen äger Hamnföreningen rätt att beordra förhalning och förflyttning av båt varvid det åligger båtägaren att åtlyda meddelad anvisning. Om båtägaren ej är anträffbar eller vägrar att förhala äger Hamnföreningen rätt att utföra förhalningen.

Föreskrifter för hyra av båtplats

 • 1. Rättighet att hyra båtplats inom hamnens område är i första hand medlemmar i hamnföreningen och fastighetsägare på Brevik eller Röd.
 • 2. Båtplats får endast hyras till egen farkost, som angetts i Hamnsystem för Breviks Fiskehamn.
 • 3. På båtplats får ej bredare båt förtöjas än vad som angives för båtplatsen.
 • 4. Förhyrd båtplats får ej överlåtas, utbytas eller utlånas till annan med mindre än att Breviks Fiskehamnsförening ger sin tillåtelse.
 • 5. I samband med skötsel av motorer, tvätt, bottenskrapning, målning av botten och annan form av underhåll av farkosten ska innehavaren tillse att miljö och hälsoskadliga ämnen inte når mark och vatten.
 • 6. Endast av Kemikalieinspektionen godkända bottenfärger får användas inom hamnområdet.
 • 7. Varje båtplatsinnehavare är skyldig att ordentligt fendra av sin farkost och får ej ha dinge, julle eller andra föremål utanför båtens reling.
 • 8. Endast bojar utsatta av Hamnförening får användas för akterförtöjning. Spännsättning av linor och trossar tvärsöver farvattnet i hamnen är förbjudet. Bommar får ej uppmonteras.
 • 9. Bryggor får ej belamras med inventarie från farkost såsom julle, dinge, fiskredskap o d.
 • 10. Båtar får ej förtöjas i bryggnockar.
 • 11. Betalning av båtplats skall ske senast på räkningens förfallodag.
 • 12. Har betalning ej skett nämnda dag, förfogar Breviks Fiskehamnsförening över platsen.
 • 13. Hamnkaptenen äger rätt att med hänsyn till båtens storlek, närliggande båtar och god ordning i hamnen föreskriva, att båtplatsinnehavare skall byta plats mot annan av Hamnföreningen anvisad.
 • 14. På bryggor och kajer uppsatt livräddningsmateriel får på inga villkor användas till annan än avsett ändamål.
 • 15. Uthyrning sker under perioden 15 mars – 15 oktober med rätt för hamnföreningen att upphäva förhyrningen, om berättigade klagomål framkommer eller här intagna föreskrifter ej iakttages. Perioden kan förlängas efter avtal med hamnföreningen.
 • 16. Båtar som ligger på annan förhyrd båtplats, borttransporteras av hamnföreningen på båtägarens bekostnad.
 • 17. Hamnföreningen fritager sig från allt ansvar för eventuella skador på båtar och inventarier såväl vid bryggor som vinterförvaring på land.Regler och föreskrifter för hyra av utrymme i Monbo

Inledande bestämmelser

§ 1 Dessa ordningsregler och föreskrifter äger tillämpning i Breviks Fiskehamn.

§ 2 Breviks Fiskehamn förvaltas av Breviks Fiskehamnsförening u.p.a, här under Hamnföreningen.

 • 1. Denna föreskrift ersätter tidigare kontrakt.
 • 2. Rättighet att hyra utrymme i Monbo är i första hand medlemmar i hamnföreningen och fastighetsägare på Brevik eller Röd med båtplats i Breviks Fiskehamn.
 • 3. Uthyrning sker under per kalenderår med rätt för hamnföreningen att upphäva förhyrningen, om berättigade klagomål framkommer eller här intagna föreskrifter ej iakttages.
 • 4. Båtplats i Breviks Fiskehamn är ett krav för att hyra utrymme i Monbo.
 • 5. Betalning av utrymmet ska ske senast på räkningens förfallodag.
 • 6. Har betalning ej skett nämnda dag, förfogar Breviks Fiskehamnsförening över utrymmet.
 • 7. Utrymmet får ej överlåtas, utbytas eller utlånas till annan med mindre än att Breviks Fiskehamnsförening ger sin tillåtelse.
 • 8. I utrymmet får ej förvaras brandfarliga vätskor, gaser, miljö eller hälsoskadliga ämnen.
 • 9. Hamnföreningen fritager sig från allt ansvar för eventuella skador.

Regler och föreskrifter för vinteruppställning av båtar i Breviks Fiskehamn

Inledande bestämmelser

§ 1 Dessa föreskrifter äger tillämpning i Breviks Fiskehamn.

§ 2 Breviks Fiskehamn förvaltas av Breviks Fiskehamnsförening u.p.a, här under Hamnföreningen.

Föreskrifter för vinteruppställning av båtar

 • Uppställningsplats får endast hyras till egen farkost, som angetts i Hamnsystem för Breviks Fiskehamn.
 • På uppställningsplats får ej bredare båt ställas upp än vad som angives för platsen.
 • Förhyrd uppställningsplats får ej överlåtas, utbytas eller utlånas till annan med mindre än att Breviks Fiskehamnsförening ger sin tillåtelse.
 • I samband med skötsel av motorer, tvätt, bottenskrapning, målning av botten och annan form av underhåll av farkosten ska innehavaren tillse att miljö och hälsoskadliga ämnen inte når mark och vatten.
 • Endast av Kemikalieinspektionen godkända bottenfärger får användas inom hamnområdet.
 • Båtar som står på annan förhyrd uppställningsplats, borttransporteras av hamnföreningen på båtägarens bekostnad.
 • Uppvärmningsanordning av något slag i landförvarade båtar får ske endast under ständig tillsyn och efter tillåtelse av Hamnföreningen eller dess utsedde.
 • 24 timmar efter sjösättning skall uppställningsplatsen vara avstädad ( även båtkärror och vaggor skall vara avlägsnade eller uppställda på anvisad plats ). Kvarlämnat uppställnings- materiel bortforslas på båtägarens bekostnad. Vaggor, kärror, uppställningsmatrial ska vara tydligt märkta med ägarens namn, telefon och adress.
 • Uthyrning sker under perioden 10 augusti – 15 juni om inte annat överenskommet med rätt för hamnföreningen att upphäva förhyrningen, om berättigade klagomål framkommer eller här intagna föreskrifter ej iakttages.
 • Hamnföreningen fritager sig från allt ansvar för eventuella skador på båtar och inventarier såväl vid bryggor som vinterförvaring på land.