Ordningsregler och Föreskrifter för Breviks Fiskehamnsförening

Inledande bestämmelser

§ 1 Dessa ordningsregler och föreskrifter äger tillämpning i Breviks Fiskehamn.

§ 2 Breviks Fiskehamn förvaltas av Breviks Fiskehamnsförening u.p.a

Trafikbestämmelser

§ 3 Inom hamnområdet skall båtens fart anpassas så att skada eller olägenhet ej åsamkas båtar, kajer, bryggor, strandskoningar m m.

Förtöjningsbestämmelser

§ 4 Inom hamnområdet tillåts båtar lägga till, förtöja eller ankra endast vid härför särskild upplåten och anvisad plats. Anvisningen kan begränsas till att avse viss tid.

Tilläggs- och förtöjnings- eller ankringsplats anvisas av hamnkaptenen. Förtöjningen skall ske så att skador ej kan uppstå på intilliggande båtar och bryggor. Båten skall vara ordentligt fendrad.

Upplåtelse av registrerad småbåtsplats sker för helt kalenderår om ej annat överenskommes. Hamnföreningen äger rätt att med hänsyn till båts storlek, närliggande båtar och god ordning i hamnen anvisa båtplatsinnehavaren annan båtplats även under upplåtelseperioden.

När så befinnes påkallat med hänsyn till trafik, ordning eller förändringar i hamnen äger hamnavdelningen rätt att beordra förhalning och förflyttning av båt varvid det åligger båtägaren att åtlyda meddelad anvisning. Om båtägaren ej är anträffbar eller vägrar att förhala äger hamnföreningen rätt att utföra förhalningen.

Landförvaringsbestämmelser

§ 5 Inom område som upplåtits för landförvaring av båt får uppställning av båtar, båtkärror m m ej ske utan tillstånd från hamnföreningen eller dess utsedde.

Båtar, båtkärror m m skall vara tydligt märkt med ägarens namn och adress.

24 timmar efter sjösättning skall uppställningsplatsen vara avstädad ( även båtkärror och vaggor skall vara avlägsnade ). Kvarlämnat uppställnings- materiel bortforslas på båtägarens bekostnad.

Uppvärmningsanordning av något slag i landförvarade båtar får ske endast under ständig tillsyn och efter tillåtelse av hamnförening eller dess utsedde.

Särskilda ordningsföreskrifter

§6

1. Rättighet att hyra båtplats inom hamnens område är i första hand personer boende på Brevik eller Röd

2. Båtplats får endast hyras till egen farkost.

3. På båtplats får ej bredare båt förtöjas än vad som angives för båtplatsen.

4. Båtplatsinnehavare, som avyttrat sin farkost, skall omgående anmäla för-

hållandet till hamnkaptenen, hamnkaptenen förfogar därefter över båtplats om inte annat överenskommes.

5. Förhyrd båtplats får ej överlåtas, utbytas eller utlånas till annan med mindre än att hamnkaptenen ger sin tillåtelse.

6. Varje båtplatsinnehavare är skyldig att ordentligt fendra av sin farkost och får ej ha dinge, julle eller andra föremål utanför båtens reling.

7. Endast bojar utsatta av hamnförening får användas för akterförtöjning. Spännsättning av linor och trossar tvärsöver farvattnet i hamnen är förbjudet. Bommar får ej uppmonteras.

8. Bryggor får ej belamras med inventarie från farkost såsom julle, dinge, fiskredskap o d.

9. Båtar får ej förtöjas i bryggnockar.

10. Betalning av båtplats skall ske senast på räkningens förfallodag.

Har betalning ej skett nämnda dag, förfogar hamnkaptenen över platsen.

11. Hamnkaptenen äger rätt att med hänsyn till båtens storlek, närliggande båtar och god ordning i hamnen föreskriva, att båtplatsinnehavare skall byta plats mot annan av hamnkaptenen anvisad.

12. På bryggor och kajer uppsatt livräddningsmateriel får på inga villkor användas till annan än avsett ändamål.

13. Uthyrning sker per kalenderår med rätt för hamnkaptenen att upphäva förhyrningen, om berättigade klagomål framkommer eller här intagna före- skrifter ej iakttages.

14. Båtar som ligger på annan förhyrd båtplats, borttransporteras av hamnföreningen på båtägarens bekostnad.

15. Hamnföreningen fritager sig från allt ansvar för eventuella skador på båtar och inventarier såväl vid bryggor som vinterförvaring på land.

Gästhamnsbestämmelser

§7

1. Hamnens gästbryggor  utmärks med skyltar märkta GÄSTBRYGGA. Inom annan del av hamnen där dessa skyltar saknas råder gästbåtsförbud.

2. De inom gästhamnen uppsatta anvisningarna skall ovillkorligen efter- levas.

3. Det är strängeligen förbjudet att göra upp eld eller grilla inom gästhamns- området.

4. Tomgångskörning i gästhamnsområdet är ej tillåtet.

5. Avfall får ej spolas ut eller kastas i hamnen utan läggas i därför avsedda

kärl.

6. Uppbördsmans krav om avgift skall omedelbart åtlydas.

7. Hamnföreningen ansvarar ej för skador eller förluster som orsakats av utom- stående.

8. Mellan kl 23.00 och 06.00 skall iakttagas sådan tystnad att övriga i gästhamnen icke får sin nattsömn störd.

Ansvarsbestämmelse

§8

Underlåter någon att vidta åtgärd som åligger honom enligt ovanstående ordningsregler eller med stöd av meddelade föreskrifter och fullgör han icke inom föreskriven tid efter därom erhållen tillsägelse vad han har försummat eller kan han icke anträffas med sådan tillsägelse, äger efter framställning av hamnföreningen, polismyndigheten där så anses nödig, rätt låta utföra åtgärden på den försumliges bekostnad.